Gemeenten Cao

CNV Overheid en de andere vakbonden hebben op 28 januari 2016 met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao Gemeenten. Het landelijke Sectorgroepsbestuur Gemeenten van CNV Overheid legt dit akkoord positief voor aan de leden.

De belangrijkste afspraken zijn:

Structurele loonsverhoging 3,4%

De looptijd van de cao is van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017, 16 maanden. De salarissen stijgen per 1 januari 2016 met 3,0% en per 1 januari 2017 met 0,4%. Hiermee is de 0,74% uit het pensioenakkoord 2014 (Witteveen 2) structureel geworden. De 1,4% uit het loonakkoord voor alle ambtenaren en onderwijswerknemers van 2015 is ook volledig verwerkt. De loonsverhoging in 2016 is daarmee goed vergelijkbaar met rijk, politie en defensie. De premieverhoging van 1% van het ABP per 1 april heeft geen gevolgen voor de bruto loonstijging.

Reparatie derde WW-jaar

Het kabinet heeft het derde WW-jaar geschrapt per 1 januari 2016. Daarmee gaat de maximale WW-duur terug van 38 naar 24 maanden. Dit is volledig gerepareerd, zowel voor de opbouw, duur als hoogte. Deze blijft zoals die was op 31 december 2015. De kosten van 0,1% worden ingehouden per 1 januari 2018. Deze premie is voor alle medewerkers gelijk. Gemeenten blijven eigen risicodrager. Bestaande boven- en nawettelijke afspraken bij de WW blijven bestaan.

Extra banen voor jongeren, arbeidsbeperkten en het generatiepact

Er komen in de looptijd van de cao bovenop de 1.500 uit de vorige cao nog eens 1.000 extra banen voor jongeren bij de gemeenten. Voor arbeidsbeperkten komen er bovenop de 630 banen uit 2015 in 2016 730 banen bij. Het generatiepact dat bedoeld is om meer jongeren aan het werk te krijgen en ouderen gezond (eventueel in deeltijd) aan het werk te houden zal extra onder de aandacht worden gebracht. Iedere gemeente kan hier zelf met de lokale bonden afspraken over maken.

Ontwikkeling

Het nieuwe beleid voor medewerkers voor loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap zoals te vinden is op de site “Meester in je Werk” wordt uitgebreid. Bijvoorbeeld met e-learning. Het A&O fonds Gemeenten gaat hier mee aan de slag.
Betrekken medewerkers en studie onderwerpen
Afspraken die tot stand komen met directe betrokkenheid van werknemers zijn vaak beter en hebben meer draagvlak. In de cao is afgesproken dat het instrument van co-creatie ingezet gaat worden. Bijvoorbeeld bij een aantal studie afspraken. Belangrijk is dat ongewenste flexibele arbeidsconstructies teruggedrongen worden. Hier komt onderzoek naar. Ook komen er studies naar aanvaardbare vormen van flexibel belonen, harmoniseren van verlofregelingen en vergoeding van dienstreizen.

Ledenraadpleging

Lees de tekst van het volledige akkoord.  De stemming loopt tot eind februari. Leden zijn hierover per mail en brief voor uitgenodigd.

De cao kan bij een akkoord definitief worden in maart en de loonsverhoging wordt dan (met terugwerkende kracht) uitbetaald met het salaris van april.

De CAO Gemeenten geldt voor alle ambtenaren die bij een gemeente werken. Ook werknemers bij de Brandweer vallen onder de CAO Gemeenten. In de CAO heeft CNV Overheid afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.

Download de cao

Download sociale plannen

Diverse downloads

Contactpersoon

Patrick Fey
Juan Schot
Onderhandelaars