Sociale Werkvoorziening Cao

Bekijk in dit filmpje de inhoud van de nieuwe CAO Sociale Werkvoorziening. Of lees de volledige tekst in dit CAO-boekje.

In de laatste dagen van 2015 is het toch nog gelukt: een onderhandelaarsakkoord CAO Sociale Werkvoorziening. Wat houdt het akkoord in?

  • De looptijd is 4 jaar: van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018.

De werkzekerheid, die met de komst van de Participatiewet uit de Wet op de Sociale Werkvoorziening is verdwenen, komt terug in de CAO. De werkgever verplicht zich tot het bieden van passend werk, zoals dat ook gold toen de zorgplicht nog in de Wet SW stond.

Dit geldt ook voor mensen die Begeleid Werken en waarvan de plaatsing bij de werkgever zonder dat hij/zij daaraan schuld heeft. Voor deze medewerkers geldt een terugkeergarantie naar de werkgever en het recht op ander passend werk, onder de voorwaarden van de SW.

Loon Cao Sociale Werkvoorziening

Er komt in maart 2016 een eenmalige uitkering voor iedereen die op 1 maart in dienst is van €325. Deze uitkering is bruto en naar rato van het dienstverband. Dus als je bijvoorbeeld 80% werkt, krijg je 80% van €325, dat is €260 bruto.

Er komt een nieuw loongebouw waarbij alle bedragen die onder het Wettelijk Minimum Loon (WML) staan worden geschrapt. Deze medewerkers krijgen nu nog een toeslag op hun loon, maar dat verdwijnt. Zij gaan dus gewoon WML verdienen. Dit loon wordt 2 keer per jaar aangepast aan het niveau dat het kabinet voorschrijft.

Alle andere bedragen in het loongebouw worden ook 2 keer per jaar aangepast. De staatsecretaris heeft toegezegd dat de gemeenten de jaarlijkse aanpassing die zij ontvangt van het kabinet om de kosten te kunnen betalen, direct naar de gemeenten worden overgemaakt ten behoeve van de SW. De loonafspraak houdt in dat op 1 juli van elk jaar, de eerste keer 1 juli 2016, het loon wordt verhoogd met het percentage dat het WML wordt verhoogd, met het percentage dat het kabinet vaststelt voor de verhoging in juli, en in januari met het restant van de verhoging die de gemeenten hebben ontvangen.

Dit lijkt een ingewikkelde afspraak en dat is het ook, want nu is niet zeker hoeveel dat in januari is. Maar als we kijken over een periode van 15 jaar, dan is het voldoende om de koopkracht op peil te houden. Bovendien is het structureel. Dat houdt in dat de bedragen in het loongebouw daadwerkelijk worden verhoogd. Deze afspraak geldt voor 2016, 2017 en 2018.

De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 3% naar 3,75% over het loon dat in dat jaar is genoten, de eerste keer in 2016. Deze afspraak geldt voor iedereen die in de SW werkt.

Seniorenregelingen CAO Sociale Werkvoorziening

De seniorenregelingen worden vanaf 2018 veranderd.

De seniorenregeling en voor 58-jarigen en 59-jarigen worden vanaf 1 januari 2018 vervangen door een 60-jarigen regeling die hetzelfde is als de huidige 59-jarigen regeling.
De seniorenregeling voor 61,5-jarigen wordt vanaf 1 januari 2018 vervangen door een 62-jarigenregeling die dezelfde voorwaarden heeft als de huidige 61,5-jarigen regeling.

Helaas zijn dit verslechteringen, maar het oorspronkelijke voorstel van de werkgever was om alle seniorenregelingen te laten vervallen.

Andere afspraken Cao Sociale Werkvoorziening

Bij het vervullen van een nieuwe functie met een hoger loon, ontvangt de medewerker het eerste jaar een toelage ter hoogte van het verschil. Als de medewerker deze functie na dat jaar de functie blijft vervullen, krijgt de medewerker de nieuwe functieschaal. Als de medewerker gedurende dat jaar teruggaat naar de oude functie vervalt de toelage en krijgt hij zijn oude loon.

Er is nog geen afspraak gemaakt over een WW-regeling voor het derde jaar WW. Dit hoeft niet nu de werkzekerheid is geregeld. Mocht er, door allerlei redenen die wij nu niet kennen, toch ontslagen van groepen SW-ers plaatsvinden, dan maken wij daar alsnog afspraken over.

Al met al zijn wij niet ontevreden over het behaalde resultaat. Wij zijn vooral blij dat we afspraken hebben kunnen maken over werkzekerheid en structurele verbeteringen van het loon, zoals de verbeteringen van het loon en de eindejaarsuitkering. Daarbij had de werkgever een aantal verslechteringen voorgesteld die nu niet meer voorkomen in het onderhandelaarsakkoord of met een kleine aanpassing, zoals de seniorenregelingen. Maar zaken als loongaranties afschaffen, verruiming van de werktijdenregelingen en afschaffen van onregelmatigheidstoeslag en dienstjarengratificaties hebben we kunnen voorkomen.

In de CAO voor werknemers bij de Sociale Werkvoorziening heeft CNV Overheid afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken. Het overige personeel bij de SW, bijvoorbeeld administratie en personeelszaken, valt onder een andere CAO dan de CAO SW. Bij gemeentelijke SW's wordt de CAO Gemeenten gevolgd. Geprivatiseerde SW's hebben voor het overige personeel een eigen CAO of een andere regeling.

Download de cao

Download sociale plannen

Diverse downloads

Download hier je verlofkaart
Brief update CAO SW - 22 mei 2015
Brief aan Burgemeester en wethouders m.b.t. CAO SW - 2 april 2015
Update omstandigheden CAO SW - 26 maart 2015
Brief aan gemeenteraden over vastgelopen CAO SW - mei 2014
Principeakkoord CAO SW 2013

Contactpersoon

Alie de Jonge
Onderhandelaar CAO Sociale Werkvoorziening
a.dejonge@cnv.nl
06-51244022