Openbare bibliotheken Cao

Header-Image

In de CAO speciaal voor werknemers bij de Openbare Bibliotheken heeft CNV Overheid afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.

De CAO Openbare bibliotheken is gezamenlijk ondertekend door de Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken (WOB), CNV Overheid en andere bonden. De leden hebben ingestemd met de nieuwe CAO.

  • Looptijd: 1 januari 2013 tot 31 december 2014

CAO-resultaat Bibliotheken

Op vrijdag 13 december j.l. heeft CNV Overheid een voorlopig principe-akkoord bereikt over de CAO voor 2014.

Beloning

Er worden geen versoberingen doorgevoerd in de pensioenregeling en de premieverdeling blijft ¾ - ¼. De salarissen stijgen met 1,25% per 1 januari 2014.

Werken op zondag

Artikel 2 van bijlage C wordt zodanig aangepast dat het mogelijk wordt een werknemer op basis van vrijwilligheid in te roosteren op zondag. In afwijking van de Arbeidstijdenwet wordt het mogelijk gemaakt om werknemers op meer dan 39 zondagen per jaar in te roosteren, wanneer de individuele werknemer met de werkgever daarover overeenstemming heeft bereikt.

Woon/ werkverkeer

Om te voorkomen dat de tekst over de hoogte van de vergoeding voor tweeërlei uitleg vatbaar is, wordt er in artikel 2 van bijlage J een voorbeeldrekening opgenomen waaruit blijkt dat de eerste 10 km niet wordt vergoed. Daarnaast wordt de mogelijkheid opgenomen om, met instemming van de ondernemingsraad, het aantal kilometers dat wordt vergoed te maximeren.

Meerkeuzeregeling

De mogelijkheid om extra vrije dagen te kopen wordt uitgebreid van drie extra dagen (21,6 uur) naar vijf extra dagen (36 uur).

Functiewaardering

Bijlage A van de CAO wordt als volgt aangepast:

  • Aan de definitie wordt toegevoegd dat de FUWA-expert deze hoedanigheid alleen kan behouden door deelname aan een jaarlijkse intervisiebijeenkomst.
  • De tekst inzake de invoering van het FUWA-instrument wordt vervangen door procedure voor waardering van functies in het algemeen.

Fondsen CAO Stichting Bibliotheekwerk

Er is overeenstemming bereikt over een fondsen-cao ten behoeve van de Stichting Bibliotheekwerk. De fondsen-cao heeft een looptijd van 5 jaar, van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019. Stichting Bibliotheekwerk wordt gefinancierd uit de werkgeversheffing en te verwerven subsidies en andere inkomsten.

Verdere afspraken:

  • Evaluatie werken op zaterdag en zondag en beleid rond vrijwilligers.
  • Gezamenlijke tekst voor een CAO-artikel in verband met de modernisering van de Ziektewet.
  • Een studiedag organiseren over pensioen.

Sectorfonds bibliotheken

Sinds november 2013 is er een speciale site met aandacht voor het sectorfonds van de bibliotheken.

 

Contactpersoon

Nico Foppen
Onderhandelaar CAO Openbare bibliotheken
n.foppen@cnv.nl
06-5351 4924