Kadaster Cao

De afgelopen maanden hebben de bonden met de werkgever gesproken over een nieuwe CAO. Eind juni hebben wij een onderhandelaarsakkoord bereikt. In de maand september hebben de bonden alle locaties bezocht om nadere toelichting te geven over bereikte resultaat en om aansluitend een ledenraadpleging te houden. Met een grote meerderheid (95%) hebben de CNV-leden ingestemd met het resultaat. Hiermee is de CAO definitief rond. Op 9 oktober is de CAO door de partijen ondertekend.

De landelijke groep Kadaster bestaat uit een aantal CNV-vakbondsleden, die goed weten wat er binnen de organisatie speelt. Samen met de landelijke bestuurder voeren zij regelmatig overleg met de werkgever. Dit gaat niet alleen om het afsluiten van een nieuwe CAO en het toezien op het invoeren van nieuw beleid. De groep oefent ook invloed uit op de dagelijkse gang van zaken binnen het Kadaster. Meer informatie: Henk Post: henk.post@kadaster.nl

Meldpunt vakbonden

Sinds 1 maart bestaat het meldpunt organisatieontwikkeling bij het Kadaster. Het meldpunt is ingericht als wegwijzer voor alle vragen van medewerkers over de organisatie. Lees meer informatie of stuur een mail aan meldpunt.vakbonden@kadaster.nl

Introductie overlegtafel

Regelmatig spreekt de werkgever met de werknemers (vertegenwoordigd door de vakbonden) in het Georganiseerd Overleg Arbeidsvoorwaardelijk Aangelegenheden Kadaster (GOAAK). In dit overleg komen rechtspositionele zaken, organisatorische ontwikkelingen, Sociaal Plan en de CAO aan de orde. Het verantwoordelijke lid van de Raad van Bestuur voor personele zaken is de heer G. Barnasconi. De CNV-bestuurder wordt aan de GOAAK tafel ondersteund door kaderlid Peter Landman (peter.landman@kadaster.nl).

Wat is en doet Kadaster

Het Kadaster beheert allerlei kadastrale gegevens. Het Kadaster verzamelt, registreert en beheert gegevens over alle Nederlandse registergoederen. Het gaat niet alleen om huizen, maar ook zaken als schepen en vliegtuigen. Deze taken worden beschreven in een aantal wetten, met name de Kadasterwet en de Wet Inrichting Landelijk Gebied. Naast deze wetten vormt de Organisatiewet Kadaster het kader voor de juridische en bestuurlijke status van het Kadaster. Sinds 1994 is het Kadaster een Zelfstandig Bestuursorgaan. Het is daarmee een organisatie die overheidstaken zelfstandig uitvoert. Bij het Kadaster werken zo’n 2.000 medewerkers. Zij vallen onder de CAO Kadaster. Het Kadaster is een krimpende organisatie, niet alleen als gevolg van nog steeds verder gaande automatisering en digitale uitwisseling van gegevens, maar ook door het streven van het bestuur om een deel van de taken door derden te laten uitvoeren (outsourcen). Daarnaast speelt een aanpassing van de organisatie, te beginnen met een aanpassing van de topstructuur.

De CAO Kadaster geldt voor alle medewerkers bij Kadaster. In de CAO heeft CNV Overheid afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.

Download de cao

Diverse downloads

Download hier je verlofkaart

Contactpersoon

Bart Schnoor
Onderhandelaar CAO Kadaster
b.schnoor@cnv.nl
06-51159166