Medezeggenschap rijksoverheid

Wanneer een CAO is afgesloten door de bonden en de werkgever zijn de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers geregeld. De naleving van de arbeidsvoorwaarden is daarmee echter nog niet gegarandeerd. Medezeggenschapsorganen hebben dan ook een belangrijke rol in het meedenken met de werkgever hoe arbeidsvoorwaarden het beste kunnen worden ingevoerd en uitgevoerd. Hoe deze medezeggenschapsorganen behoren te functioneren en wat de rechten en plichten van OR-en zijn, is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden –de WOR.

Binnen de rijksoverheid bestaan verschillende medezeggenschapsorganen. Er is overigens niet gekozen voor één medezeggenschapsmodel voor alle departementen. Zo hebben sommige departementen slechts één ondernemingsraad en zijn er departementen die een structuur hebben met drie lagen:

  • departementaal ondernemingsraad (DOR)
  • ondernemingsraad (OR)
  • onderdeelcommissie (OC).

Er bestaat geen formeel medezeggenschapsorgaan dat rijksbrede onderwerpen behandelt. Er is wel een informeel overleg, het PRO – Platform Rijk Ondernemingsraden. Dit platform heeft geen formele status, waardoor ook geen stemrecht, maar kan de Rijksoverheid wel voorzien van gevraagde en ongevraagde adviezen. Zo heeft PRO een brief gestuurd naar de kabinetsinformateurs en daarin aandacht gevraagd voor het rijkspersoneel.

Rijksbrede medezeggenschap

In het recente verleden is door een adviesgroep, bestaande uit sociale partners en de PRO, voorstellen gedaan voor het instellen van Rijksbrede medezeggenschap. Omdat medezeggenschap volgt op zeggenschap, moet Rijksbrede zeggenschap eerst invulling krijgen. Als de Rijksbrede zeggenschap gerealiseerd is, kan volgens de WOR een Groepsondernemingsraad worden ingesteld.

Hoe wordt CNV Overheid vertegenwoordigd in medezeggenschapsorganen?

Leden van CNV Overheid kunnen ervoor kiezen om de belangen van de werknemers die lid zijn van CNV Overheid te behartigen binnen een medezeggenschapsorgaan. Dit gaat dan via de zogenaamde vakbondslijsten. Zodra er verkiezingen aankomen kan CNV Overheid een kandidatenlijst indienen, met daarop de namen van leden die namens CNV Overheid deel willen nemen aan het medezeggenschapsorgaan.