Rol en positie

De Rijkssector bestaat uit elf ministeries. Voor al deze elf ministeries geldt één cao Rijk (www.caorijk.nl).  Hierover wordt centraal onderhandeld door de vier rijksvakbonden samen met een vertegenwoordiger namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit overleg vindt plaats in de Sectoroverleg Rijkspersoneel (SOR).

De onderwerpen die hier aan bod komen zijn onderhandelingen over de CAO, uitwerking van regelingen (zoals verlof- of reiskostenregelingen), het Rijksbreed Sociaal Flankerend Beleid en de gevolgen van departementsoverstijgende reorganisaties.

Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO)

Omdat het werk in de elf ministeries erg verschillend kan zijn, is het ook belangrijk dat er zo dicht mogelijk bij de werkvloer wordt gesproken met de ambtelijk verantwoordelijken van de elf ministeries. Dit overleg wordt het Departementaal Georganiseerd Overleg genoemd (DGO). Tijdens deze overleggen wordt gesproken over de situatie op het ministerie, bijvoorbeeld over de departementale gevolgen van taakstellingen van het kabinet en de departementale sociale plannen.

Belang lidmaatschap

Om ons werk in de verschillende ministeries en aan de onderhandelingstafel goed te kunnen doen, moeten wij weten wat onze leden willen en belangrijk vinden. Wij maken hiervoor gebruik van verschillende methodes; enquêtes, discussiefora, nieuwsbrieven, onze reguliere overleggen met de Landelijk Groepsbesturen en we zien elkaar op de werkvloer. Door lid te worden van CNV Overheid kunnen wij uw belangen behartigen in het gesprek met uw werkgever. Maar lid worden alleen betekent niet dat de bond automatisch weet wélke belangen dan moeten worden behartigd. Het is daarom belangrijk om uw stem te laten horen. Door lid te worden van de bond krijgt u namelijk de mogelijkheid om daadwerkelijk zélf invloed uit te oefenen op hetgeen u belangrijk vindt in uw werk. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Op de pagina over vrijwilligers vindt u alle informatie over de manier waarop u ons beleid kunt beïnvloeden.