27-11-2018

Kan ik na invoering van de Wet normalisering ambtenarenrecht (Wnra) makkelijker worden ontslagen?

De invoering van de Wnra staat gepland op 1 januari 2020. Na de invoering daarvan, valt u als ambtenaar onder het arbeidsrecht. Ook het ontslagrecht dat voor werknemers geldt, wordt op u van toepassing. We krijgen daar van leden vaak vragen over. Wat houdt het eigenlijk in? En klopt het dat ontslag makkelijker wordt?

Voor de invoering van de Wnra

Nu wordt een ambtenaar, door middel van een besluit dat is genomen door de overheidswerkgever, eenzijdig ontslagen. Het ontslag wordt niet vooraf door een afzonderlijke instantie getoetst. Wel heeft de ambtenaar de mogelijkheid om bij de werkgever in bezwaar te gaan tegen het ontslagbesluit. Daarna kunt u in beroep bij de rechter. De toetsing van het ontslag vindt daarmee achteraf plaats. Dit ontslagproces gaat na de invoering van de Wnra veranderen.

Na de invoering van de Wnra

Het arbeidsrecht kent voor het ontslag van werknemers ontslagbescherming. Bij ontslag wegens reorganisatie of op medische gronden moet er voorafgaand aan het ontslag toestemming gevraagd worden aan het UWV. In alle andere gevallen, zoals bij disfunctioneren wordt het ontslag voorgelegd aan de kantonrechter. Kort gezegd buigt ofwel het UWV ofwel de kantonrechter zich over de vraag of de werknemer gezien de situatie wel ontslagen kan/mag worden. Het ontslag wordt dus vooraf getoetst door een afzonderlijke instantie en geschiedt daarom over het algemeen niet makkelijker. Bent u het niet eens met het ontslag dan kunt u in beide gevallen in hoger beroep gaan.

Er zijn twee gevallen waarbij er vooraf geen ontslagtoestemming wordt gevraagd:

  1. indien de werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Het ontslag en de afspraken die daarbij gelden worden neergelegd in een zogeheten vaststellingsovereenkomst (ook wel de beëindigingsovereenkomst);
  2. Indien er sprake is van een dringende reden kan de werkgever u op staande voet ontslaan. Van een dringende reden is sprake, wanneer er volgens de werkgever sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag. Denk bijvoorbeeld aan diefstal, fraude of mishandeling.

Mogelijk is er na ontslag recht op een transitievergoeding. Dit is een wettelijk geregelde ontslagvergoeding. De hoogte is afhankelijk van de diensttijd bij uw werkgever. Of er recht is op deze vergoeding hangt af van eventuele andere voorzieningen die voor u zijn afgesproken in de cao, zoals een vertrekpremie of bovenwettelijke werkloosheidsregeling.

Zowel voor als na de invoering van de Wnra is het raadzaam om ingeval van (een dreigend) ontslag tijdig contact op te nemen met het CNV voor advies en hulp. De afdeling Individuele Belangenbehartiging van CNV Overheid helpt u graag. Neem daarvoor contact met ons op via 030 – 751 10 03 of mail naar cnvinfo@cnv.nl .