16-10-2019

Leden stemmen in met cao Gemeenten

De ledenraadpleging heeft ertoe geleid dat we het bereikte onderhandelingsresultaat met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tot een cao-akkoord hebben kunnen omzetten. Ruim 1500 leden hebben hun stem uitgebracht, waarvan 95% vóór het resultaat heeft gestemd. Hieronder kunnen jullie nogmaals lezen wat het akkoord, dat een looptijd heeft tot en met 31 december 2020, voor de medewerkers betekent.

Loon
Er komt in deze cao-periode een structurele loonsverhoging van in totaal 6,25%. Dit gebeurt in de volgende stappen:

  • 3,25% per 1 oktober 2019
  • 1% per 1 januari 2020
  • 1% per 1 juli 2020
  • 1% per oktober 2020
  • Ter compensatie van de late ingangsdatum in 2019, hebben we afgesproken dat iedereen dit jaar in oktober 750 euro (bruto) ineens krijgt. Omdat het gaat om uitkering van een vast bedrag dat niet afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, betekent dit dat deze regeling procentueel voordeliger is voor mensen met lagere inkomens. Omgerekend betekent dit bijvoorbeeld voor mensen met een inkomen van 2500 euro (bruto) per maand, dat ze over de eerste negen maanden van 2019 3,3% erbij krijgen.

Verlof en vitaliteit
De VNG en de vakbonden ontwikkelen gedurende de looptijd van deze cao een gezamenlijk advies over een sectorale norm voor bovenwettelijk vakantieverlof inclusief overgangsrecht en over een sectorale norm voor vitaliteitsbeleid. Het doel is dat in het eerstvolgende principeakkoord staat wat in de volgende cao wordt opgenomen over zowel verlofharmonisatie als vitaliteitsbeleid:

Vitaliteitsbeleid
CNV Overheid wil graag een landelijke generieke regeling zoals het zogenaamde generatiepact. Zoals bekend, hebben we VNG nog niet bereid gevonden om hier generieke afspraken over te maken. Wel ziet VNG het belang van een breed gedragen en adequaat ‘vitaliteitsbeleid’.  Namens de CNV-leden hebben we hier wel hard op ingezet. Er moest een afspraak komen die het vertrouwen gaf dat er wel gemeente-breed vitaliteitsbeleid zou worden ontwikkeld. We hebben ook daadwerkelijk een afspraak kunnen maken die tijdens de looptijd van deze cao tot concrete handreikingen en richtlijnen voor alle gemeenten zal leiden. In oktober zal een werkgroep starten met het opstellen van een advies aan de sociale partners omtrent deze richtlijnen. De werkgroep zal voor het opstellen van het advies onder andere gebruikmaken van de mogelijkheden en instrumenten dat het pensioenakkoord biedt. De paritaire werkgroep zal op bestuurlijk niveau worden ingevuld. Wij willen op voorhand zeker weten dat er een advies komt waarvan wij denken dat het door de respectievelijke achterbannen zal worden omarmd. Vitaliteitsbeleid moet er zijn voor alle groepen medewerkers en moet ervoor zorgen dat er evenwicht is tussen arbeidsbelasting en de (ontwikkeling van) de belastbaarheid van de medewerkers, en moet bijdragen aan de ontwikkeling en het werkplezier van de medewerkers. Alle medewerkers moeten vitaal hun werk kunnen doen en gezond de pensioenleeftijd kunnen bereiken.

Gedurende de looptijd van deze cao ontwikkelt de werkgroep vitaliteitsbeleid voor alle gemeenten. Het is mogelijk dat gemeenten in overleg al maatwerkafspraken hebben of maken. Voor gemeenten die hierdoor al aan die criteria voldoen, verandert er niets.

Dus is in het principeakkoord vastgelegd dat we afspraken gaan maken over een landelijke minimumnorm tijdens deze cao-periode. Er start een werkgroep in oktober en die komt met een advies in april 2020. Dit advies gaan we vervolgens met de leden bespreken en moet leiden tot afspraken voor de cao die gaat gelden vanaf 1 januari 2021. Wij zijn blij dat het nu zeker is dat we landelijk afspraken gaan maken over vitaliteitsbeleid. Er komt een landelijke minimale norm waaraan alle gemeenten zullen moeten gaan voldoen. En daarbij zal er ruimte zijn om hier lokaal invulling aan te geven, als minstens minimaal aan de landelijke criteria wordt voldaan.

Verlofharmonisatie
Een lang gekoesterde wens van werkgevers is het komen tot een geharmoniseerde verlofregeling die voor alle gemeenteambtenaren zal moeten gelden. Over dit onderwerp is in een eerder cao-akkoord een afspraak gemaakt. Waar we nog geen bevredigende afspraak over hebben kunnen maken is het overgangsrecht voor zowel werkgevers die nu minder verlof toekennen als medewerkers die nu meer verlof kennen.

Voor CNV Overheid is van belang dat bij de uitwerking van deze afspraak, er rekening wordt gehouden met de rechten die de oudere medewerkers momenteel hebben. Wij hebben op voorhand aangegeven dat wij niet een blanco cheque ondertekenen waarin de zogenaamde ‘leeftijdsdagen’ zonder meer worden afgeschaft, zonder dat daar een redelijke overgangs- en/of bevriezingsbeleid wordt overeengekomen.

Harmonisatie van verlof zou tot gevolg hebben dat de medewerkers eenvoudiger van gemeentelijke werkgever zouden kunnen wisselen in de loop van de carrière en gemeenten sneller tot samenwerkingsverbanden zouden overgaan.

Onderzoek flexwerk
In eerdere cao’s zijn er afspraken gemaakt over dit onderwerp. Wij hebben ingezet op zoveel mogelijk vaste aanstellingen, en in ieder geval op gelijke beloningen van medewerkers die hetzelfde werk verrichten. In deze cao hebben wij kunnen afspreken dat de effecten van de eerdere afspraken worden geëvalueerd. Daarnaast zullen we dieper ingaan op de bestaande arbeidsverhoudingen in de sector en de wenselijkheid ervan. Concreet zal het onderzoek uit twee delen bestaan. Het eerste deel is een monitor waarmee de ontwikkeling van payroll en andere vormen van flexibiliteit kan worden gevolgd. Het tweede deel is een diepteonderzoek in een beperkt aantal gemeenten waarin verschillende personen (werkgevers en werknemers) zullen worden geïnterviewd.

Werkgeversbijdrage
Voor CNV Overheid was het met de komst van de ‘normalisatie’ per januari 2020, het een logische stap om ook binnen de sector gemeenten over te gaan tot een afspraak over een werkgeversbijdrage voor het vakbondswerk. Vanaf 1 januari 2020 betaalt de gemeentelijke werkgever een werkgeversbijdrage aan de vakbonden, conform de modelregeling van AWVN. Op 1 januari 2020 is dat €21,04 per voltijdsmedewerker. Het bedrag voor een deeltijdmedewerker is naar rato.

WNRA
Per 1 januari 2020 is het dan zover. De gemeentelijke ambtenaar zal onder het reguliere Burgerlijk Wetboek vallen. CNV Overheid heeft afgelopen jaar getracht de leden zoveel als mogelijk mee te nemen in de ontwikkelingen middels bijeenkomsten en schriftelijke informatie. Voor jullie betekent deze transitie onder andere dat je individueel een tweezijdige arbeidsverhouding krijgt, in plaats van de eenzijdige aanstelling, en dat de rechtspositie waarop je zult terugvallen de Cao Gemeenten is. Tot 1 januari 2020 is dit nog de CARUWO.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de definitieve cao-tekst en zo gauw deze gereed is, zullen wij deze op onze site plaatsen. Ook komt er een website die geheel gewijd is aan de nieuwe cao-tekst per 1 januari met de nodige aanvullende informatie en uitleg. Deze site zullen wij in samenwerking met FNV, CMHF en VNG beheren.

Mochten er nog vragen zijn over de WNRA en de gevolgen, zowel individueel als collectief, dan verwijzen wij u in eerste instantie naar onze site waar de nodige informatie te vinden is. Als daar niet het gewenste antwoord voorhanden is, kunt u contact opnemen met desbetreffende bestuurder(s).

Uiteraard hebben we ook de op- en aanmerkingen serieus genomen die gemaakt zijn bij de ledenraadplegingen voor de nieuwe cao, ook die van de leden die het akkoord hebben afgewezen. De constructieve kritieken van deze leden zullen we gegarandeerd tot ons nemen en per onderwerp bekijken waar we nog stappen moeten en kunnen maken. Wij zullen je de komende tijd ook meenemen in de stand van zaken van de verschillende dossiers.