30-04-2019

Normalisering, ontslag en opzegtermijnen

ontslagVanaf 2020 wordt het ambtenarenrecht genormaliseerd. Wat betekent dit voor jou? Hieronder uitleg over ontslag en opzegtermijnen.

In het ambtenarenrecht is nog sprake van een zogenaamd gesloten ontslagstelsel, waarin veel verschillende ontslaggronden zijn opgenomen. Deze variëren van bijvoorbeeld ontslag op eigen verzoek, via reorganisatieontslag en ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid, tot ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Vaak, maar niet altijd, is een opzegtermijn van toepassing. Zo geldt voor rijksambtenaren (in het ARAR) en voor gemeenteambtenaren (in de CAR-UWO) een opzegtermijn van minimaal een maand maar van maximaal drie maanden.

Anders dan een werknemer kan een ambtenaar geen ontslag nemen, maar moet hij hierom verzoeken. Het bestuursorgaan (je werkgever) dat bevoegd is een ambtenaar aan te stellen, is ook bevoegd ontslag te verlenen. Dit kan zelfs als de ambtenaar hier niet om heeft gevraagd. Ongevraagd dus. Zo is een opzegtermijn bijvoorbeeld niet van toepassing als een ambtenaar 24 maanden volledig arbeidsongeschikt is. Als een ambtenaar overlijdt, komt de aanstelling van rechtswege tot een einde en geldt geen opzegtermijn.

Normalisering

Op ambtenaren is met ingang van de wet normalisering (beoogd 1 januari 2020) het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing. Het BW geldt reeds voor de andere werknemers.
In het BW zijn allerlei regels opgenomen die de contractsvrijheid tussen werkgevers en werknemers beperken. Zo kan je werkgever, als je werknemer bent geworden, niet zomaar jouw arbeidsovereenkomst opzeggen. Je hebt immers ontslagbescherming. Je moet dan wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt namelijk van rechtswege af als de overeengekomen periode is verstreken.

Opzegtermijnen

Zoals in het ambtenarenrecht zijn er ook in het arbeidsrecht verschillende manieren om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Als werknemer kun je zelf ontslag nemen. Je moet dan wel een opzegtermijn in acht nemen die kan variëren, maar deze is minimaal één maand. Als je 1 september uit dienst wilt, moet je voor 1 augustus opzeggen. Met instemming van je werkgever kan hiervan worden afgeweken. Dan kan de arbeidsovereenkomst op ieder gewenst moment worden beëindigd. Dit komt zelden voor. Van de wettelijke termijnen kan ook bij CAO of in je arbeidsovereenkomst worden afgeweken.

Gaat het initiatief van ontslag van je werkgever uit, dan zal hij een ontslagvergunning moeten aanvragen bij UWV. Pas als deze is verleend, mag hij met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn opzeggen. Die termijn varieert van één tot vier maanden.

Het UWV voert de WW (werkloosheidswet) uit en komt alleen in beeld als er sprake is van ontslag wegens reorganisatie of bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

In alle andere gevallen kan de werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden, bij voorbeeld bij disfunctioneren. Als de kantonrechter het verzoek inwilligt zal deze ook rekening houden met de wettelijke opzegtermijn.

Rekenend vanaf de dag van de opzegging, is de opzegtermijn voor de werkgever:

 • Één maand als de arbeidsovereenkomst korter dan vijf jaar heeft geduurd;
 • Twee maanden als deze vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd;
 • Drie maanden als deze tien jaar of langer maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd;
 • Vier maanden als deze vijftien jaar of langer heeft geduurd.

Hierop zijn wel uitzonderingen mogelijk (bijvoorbeeld: aftrek van de duur van de procedure bij UWV of een CAO-ontslagcommissie). Als je de AOW-gerechtigde leeftijd al hebt bereikt, geldt een opzegtermijn van één maand.

Een opzegging vindt bijna altijd plaats “tegen” het einde van de maand, dus niet bijvoorbeeld per 14 september 2019.

Tijdelijk werk

Tenslotte even opletten bij werknemers die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben én die zes maanden of langer duurt. De werkgever moet dan uiterlijk een maand voor de einddatum de werknemer schriftelijk informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet (of niet), en zo ja, onder welke voorwaarden. Vergeet de werkgever dit of is hij te laat, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van maximaal een maandsalaris.

CNV helpt je verder!

Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen met het CNV. Krijg je te maken met ontslag neem dan ik ieder geval contact op. Zo voorkom je vervelende situaties. Als je lid bent helpt de afdeling Individuele Belangenbehartiging van CNV Overheid jou graag. Bel 030-7511003 of mail naar: cnvinfo@cnv.nl

Ben je nog geen lid van CNV Overheid, maar wil je wel graag geadviseerd worden over jouw arbeidsvoorwaarden en/of arbeidsovereenkomst, dan kun je lid worden via deze link: https://overheid.cnvconnectief.nl/lidmaatschap/lid-worden/direct-lid-worden/

Je hebt dan direct toegang tot gratis persoonlijk advies.

CNV draagt zorg voor:

 • Goede arbeidsvoorwaarden (cao) en een gezond werkklimaat;
 • Uitwerking van je cao in lokale arbeidsvoorwaarden;
 • Ondersteuning van de medezeggenschap;
 • Opkomen voor werknemers met een uitkering of arbeidshandicap;
 • Volledige rechtsbijstandsverzekering voor werk en privé;
 • Gratis persoonlijk advies;
 • Ondersteuning bij je professionele ontwikkeling;
 • Hulp en inspiratie bij beroepsinhoudelijke kwesties;
 • Compleet magazine, e-zines en e-mailnieuwsbrieven;
 • Themadagen, workshops en groot netwerk