16-07-2019

Ontslag wegens reorganisatie

In het artikel ‘Kan ik na invoering van de WNRA makkelijker worden ontslagen?’ werd al aangegeven dat na de invoering van de WNRA een preventieve ontslag toets geldt als de werkgever over wenst te gaan tot ontslag. In het geval van een ontslag wegens een reorganisatie, ook wel ontslag wegens bedrijfseconomische redenen genoemd, moet de werkgever voor het ontslag toestemming vragen aan het UWV. Hoe gaat dat in zijn werk?

Wanneer er sprake is van een reorganisatie en er is sprake van boventalligheid waarbij geen mogelijkheid tot herplaatsing is, komt aan het eind van bijvoorbeeld een VWNW-traject of een andere boventalligheidsperiode het moment dat de werkgever over zal gaan tot ontslag. De werkgever moet daarvoor toestemming vragen bij UWV. UWV verleent toestemming als zij van mening zijn dat de werkgever voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er terecht sprake is van het verval van de arbeidsplaats van de werknemer en dat er geen reële mogelijkheid tot herplaatsing van de werknemer is.

Hoe toetst UWV of er inderdaad terecht sprake is van verval van een arbeidsplaats?
De toets die UWV doet of er sprake is van bedrijfseconomische redenen is een inhoudelijke toets, waarin gekeken wordt of er inderdaad sprake is van een slechte of slechter wordende financiële situatie, werkvermindering, organisatorische wijzigingen, een bedrijfsverhuizing of een bedrijfsbeëindiging. Om dit te kunnen toetsen vraagt het UWV de werkgever veel gegevens aan te leveren, zoals onder meer een financiële onderbouwing, prognoses van de toekomstige situatie en ook bijvoorbeeld de instemming van de OR met de reorganisatie.

 

Hoe toetst UWV of nu juist deze werknemer degene is die ontslagen moet worden?
UWV kijkt altijd naar het afspiegelingsbeginsel bij het toetsen van welke werknemer voor ontslag in aanmerking mag komen. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat binnen de groep van uitwisselbare functies gekeken moet worden naar zowel de leeftijd van de werknemer als het aantal dienstjaren. De werknemers worden op de peildatum in 5 leeftijdscohorten ingedeeld (<25 jaar, 25-35 jaar, 35-45 jaar, 45-55 jaar, >55 jaar), waarna de mensen in de cohorten met de minste dienstjaren als eerste voor ontslag in aanmerking komen. De afspiegeling begint bij het cohort waar de meeste mensen in zitten, net zo lang tot alle cohorten gelijk zijn, dan wel de reductie is bereikt.

Belangrijk is dat de werkgever dus moet kijken naar uitwisselbare functies. het gaat hier om functies die ‘naar inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en competenties’ vergelijkbaar zijn en die wat betreft niveau en beloning gelijkwaardig zijn. Welke functies uitwisselbaar zijn en of er inderdaad sprake is van terecht verval van de arbeidsplaats, is niet altijd even makkelijk te beoordelen. Kom je dan ook in deze situatie, neem dan snel contact met ons op.

Wanneer de werkgever bij UWV een ontslagaanvraag indient, krijgt de werknemer daar altijd een afschrift van en de mogelijkheid om verweer te voeren. Mocht UWV een besluit nemen waar de werknemer het niet mee eens is, dan heeft de werknemer de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. de rechter oordeelt dan inhoudelijk of UWV in alle redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen. Ook hier kunnen wij je helpen.

 

CNV helpt je verder!
Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen met het CNV. Krijg je te maken met disfunctioneren neem dan ik ieder geval contact op. Zo voorkom je vervelende situaties. Als je lid bent helpt de afdeling Individuele Belangenbehartiging van CNV Overheid jou graag. Bel 030-7511003 of mail naar: cnvinfo@cnv.nl

Ben je nog geen lid van CNV, maar wil je wel graag geadviseerd worden, dan kun je lid worden via deze link: https://overheid.cnvconnectief.nl/lidmaatschap/lid-worden/direct-lid-worden/

Je hebt dan direct toegang tot gratis persoonlijk advies.

CNV draagt zorg voor:

  • Goede arbeidsvoorwaarden (cao) en een gezond werkklimaat;
  • Uitwerking van je cao in lokale arbeidsvoorwaarden;
  • Ondersteuning van de medezeggenschap;
  • Opkomen voor werknemers met een uitkering of arbeidshandicap;
  • Volledige rechtsbijstandsverzekering voor werk en privé;
  • Gratis persoonlijk advies;
  • Ondersteuning bij je professionele ontwikkeling;
  • Hulp en inspiratie bij beroepsinhoudelijke kwesties;
  • Compleet magazine, e-zines en e-mailnieuwsbrieven;
  • Themadagen, workshops en groot netwerk.