12-09-2018

Stand van zaken normalisering ambtelijke rechtspositie september 2018

Waar ging het ook alweer om?

  • Vanaf 2020 word je een nieuw soort ambtenaar. Je rechten en plichten die nu volgens het ambtenarenrecht in een rechtspositieregeling vastliggen worden herschreven. Ze komen terecht in een cao waarvoor het cao recht gaat gelden. Het arbeidsrecht dat o.a. in het Burgerlijk Wetboek staat, wordt onverkort op jou van toepassing.
  • De aanstelling, die je hebt, wordt een arbeidsovereenkomst. De cao wordt daar onderdeel van.
  • Bij geschillen met je werkgever is de huidige bezwarenprocedure niet meer van kracht.
  • Je blijft echter ambtenaar en valt onder een nieuwe ambtenarenwet. Daarin is onder meer geregeld dat je de eed of belofte aflegt. Ook zijn er regels over nevenwerkzaamheden, de beperking van je meningsuiting en financiële belangenverstrengeling.
  • Jouw cao wordt met de bonden afgesproken maar dat hoeven niet de huidige bonden te zijn. Extra belangrijk dus om CNV te steunen en je collega’s er op te wijzen dat ook te doen. Een professionele en betrouwbare bond, die staat voor jouw belangen, wordt extra belangrijk.

Wat gebeurt er nu?

Op dit moment bouwen we in de sectoren Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen cao’s. Alle bepalingen uit je rechtspositie moeten opnieuw worden doordacht en geformuleerd. Niet alles kan worden overgezet naar het nieuwe arbeidsrecht. Ook het lokaal vakbondsoverleg en de Ondernemingsraad zijn met je werkgever in gesprek over de veranderingen.

  • Gemeenten                     CAR-UWO wordt cao Gemeenten
  • Rijk                                    ARAR wordt cao Rijk
  • Provincies                        CAP wordt Provincies
  • Waterschappen             SAW wordt cao Waterschappen

Ook als je werkt bij een Zelfstandig Bestuursorgaan, een samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) of een andere overheidsinstelling, krijg je te maken met de normalisering. Voorbeelden: De Nederlandse Bank, SVB, UWV, RDW, Kadaster, Staatsbosbeheer, TNO, Koninklijke Bibliotheek. Voor je arbeidsvoorwaarden betekent de normalisering soms niet zoveel. Je hebt bijvoorbeeld al een cao. Maar wel gaan bepalingen uit de nieuwe ambtenarenwet gelden op het gebied van integriteit.

Integriteit?

Je werkgever is verplicht een integriteitsbeleid te voeren, gericht op wat genoemd wordt goed ambtelijk handelen. Voor CNV betekent dit dat we willen dat er niet alleen heldere richtlijnen komen, maar dat deze richtlijnen in overleg met betrokkenen worden opgesteld. En we willen dat geregeld besproken kan worden waar je in de praktijk tegenaan loopt. Zo voorkomen we nota’s die in de lade verdwijnen en er pas uitkomen als er gedoe is.

Wat speelt er nog meer?

Nu kun je in bezwaar wanneer je vindt dat een besluit van je werkgever niet klopt. Bezwaar betekent dat de werkgever nog eens goed naar de beslissing kijkt. Na de normalisering is bezwaar niet meer mogelijk. Wij willen dat in goed overleg een kwestie tussen jou en je werkgever wordt opgelost. Via de cao gaan we afspraken maken over een nieuwe geschillenregeling.

Ondernemingsraden Gemeenten bepalen positie

Of en in welke vorm er een lokaal vakbondsoverleg blijft bestaan, is op veel plaatsen onderwerp van overleg. Sommige werkgevers willen de vakbonden de deur uit hebben maar voor de meesten geldt dat niet. Zij hechten juist aan het overleg over arbeidsvoorwaarden. Een aantal ondernemingsraden ondersteunt dit. Zij geven aan dat arbeidsvoorwaarden ook lokaal met de bonden besproken moeten worden. Daarmee kunnen zij hun controlerende taak op de uitvoering van de gemaakte afspraken realiseren. CNV is uiteraard blij met deze steun die in elk geval bekend is van de (C)OR-en van Dordrecht, Medemblik, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

In de sector Rijk is al afgesproken het lokale overleg met bonden vorm te geven. Zie het akkoord 2018-2020 https://overheid.cnvconnectief.nl/jouw-werk/rijk/rijk/rijk-cao/ Voor andere sectoren komen er waarschijnlijk nog dit jaar afspraken.

Moet ik verder nog iets weten?

Als je niet veel van de normalisering merkt, komt dat doordat OR leden, kaderleden en cao bestuurders hun werk goed doen. Achter de schermen gebeurt er veel. We maken een sterke cao voor je en zorgen voor werk waarmee je optimaal en duurzaam inzetbaar blijft. Goed overleg en samenwerking tussen OR en vakbond draagt daartoe bij. Jouw steun is daarbij cruciaal.