30-03-2017

Werkdrukafspraken in nieuwe cao universiteiten

De vakbonden CNV, VAWO, FNV en AC/FBZ hebben samen met de VSNU (Vereniging Nederlandse Universiteiten) een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao Universiteiten. Vakbonden zijn blij dat ze na een moeizaam proces toch een akkoord hebben voor ca 50.000 universiteitsmedewerkers. Een van de belangrijkste afspraken is dat de werkdruk per universiteit wordt aangepakt. Daarnaast zijn er onder andere afspraken gemaakt over verlenging van dienstverbanden bij zwangerschap en bevalling en over het loon.

Aanpak werkdruk
Uit recent onderzoek van de vakbonden blijkt dat 7 op de 10 universiteitsmedewerkers kampt met hoge tot zeer hoge werkdruk. In het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat elke universiteit voor het eind van dit jaar een plan van aanpak oplevert over het terugdringen van de werkdruk en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

Verlenging na zwangerschaps- en bevallingsverlof
Er is daarnaast afgesproken dat vrouwelijke promovendi zonder meer verlenging krijgen van hun aanstelling na een zwangerschaps- en bevallingsverlof. Postdocs zijn al gepromoveerd en hebben een ander dienstverband dan promovendi, waardoor deze regeling niet voor hen geldt. Vakbonden en werkgevers hebben daarom de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dringend verzocht om de wet zo aan te passen dat verlenging bij zwangerschaps- en bevallingsverlof geen probleem is.

Loon
Universiteitsmedewerkers krijgen per 1 januari 2017, met terugwerkende kracht, een structurele loonsverhoging van 1,4%. De loonsverhoging van 0,8%, die universiteiten sinds 1 september 2016 uitbetalen, wordt met dit akkoord ook structureel. De jeugdschalen worden per 1 januari 2017 verhoogd met 5,0% (ook structureel) en per 1 juli 2017 wordt de jeugdschaal voor 21-jarigen afgeschaft.

Sociale zekerheid
In het onderhandelaarsakkoord is verder afgesproken dat de duur en opbouw van het 3e WW-jaar wordt gerepareerd. De kosten hiervan komen voor rekening van de werkgever. Per 1 januari 2018 gaan ook openbare universiteiten een transitievergoeding betalen bij het einde van een dienstverband. Dit gebeurt al bij bijzondere universiteiten. Om te voorkomen dat er een stapeling komt van twee regelingen – de transitievergoeding en de BWNU-regeling (de uitkering na de WW-periode) – is een anticumulatie-afspraak gemaakt. Dit geeft een medewerker de vrijheid te kiezen voor de regeling die het best past bij zijn persoonlijke wens of omstandigheden.

De cao heeft een looptijd van 2 juli 2016 tot 1 juli 2017. Ongeveer 50.000 medewerkers vallen onder de cao Universiteiten. Vakbonden CNV, VAWO, FNV en AC/FBZ leggen het onderhandelaarsakkoord binnenkort voor aan de leden.

Lees het onderhandelaarsakkoord.