Faillissement

Wat is surseance van betaling?

Als je werkgever in financiële moeilijkheden raakt, kan hij surseance van betaling aanvragen. Dit is een periode waarin de werkgever uitstel van betaling krijgt. Tijdens deze ‘adempauze’ heeft de werkgever de kans om alsnog geld bij elkaar te krijgen. De rechter stelt tijdens deze periode een bewindvoerder aan die verantwoordelijk wordt voor de dagelijkse gang van zaken. Tijdens de surseance ontvang je gewoon salaris.

 

Wat is een faillissement?

Wanneer een werkgever niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen (of de periode van surseance is niet voldoende) dan kan hij of zijn schuldeisers een faillissement aanvragen. Er moeten minimaal 2 schuldeisers zijn. Een faillissement is een gerechtelijk beslag op een vermogen en beschermt zo de rechten van de schuldeisers. Als je nog loon tegoed hebt van de werkgever dan ben je ook schuldeiser. Een curator handelt de financiële zaken af.

 

Mijn werkgever dreigt failliet te gaan en ik heb nog loon tegoed. Wat kan ik doen?

Wanneer er sprake is van een dreigend faillissement kan je nog niets doen. Je bent gehouden de werkzaamheden gewoon voort te zetten en de verplichting tot loonbetaling blijft staan. Zodra er daadwerkelijk sprake is van een faillissement zal een curator kijken hoe het faillissement wordt afgewikkeld. Vaak wordt de arbeidsovereenkomst met de werknemer opgezegd. De opzegtermijn zoals deze met je is overeengekomen, is dan niet van toepassing. De opzegtermijn bij faillissement is maximaal zes weken. De curator zal met je afspreken of je wel of niet gedurende deze periode moet werken. Na het verstrijken van de opzegtermijn eindigt het dienstverband. Hierna komt je in de meeste gevallen in aanmerking voor een uitkering.

Wanneer de werkgever niet meer in staat is om het loon te voldoen, zal UWV de betalingsverplichting overnemen. In dat geval dient vast te staan dat de werkgever zelf niet meer kan betalen. Meestal vereist UWV daarvoor een uitspraak van de rechtbank, dat de werkgever failliet is. Je kunt zich dan bij UWV melden en aangeven dat je van de failliete werkgever nog loon tegoed hebt. UWV zal vervolgens de betalingsverplichting overnemen voor een maximale duur van 13 weken voorafgaand aan de opzegging van het dienstverband en zes weken na het faillissement. Je krijgt het loon dan van UWV. Voordat deze uitbetaling administratief correct is verwerkt, gaat er enige tijd voorbij. Mocht je al langere tijd geen loon meer hebben gehad, kun je UWV ook verzoeken om een voorschot toe te kennen. Dit voorschot zal dan met de uiteindelijke uitbetaling worden verrekend.

Als uw werkgever failliet dreigt te gaan en je hebt nog loon tegoed dan kun je contact opnemen met de curator, die het faillissement afwikkelt. Bij een faillissement zijn er vaak zoveel schulden dat je loon niet meer betaald kan worden. Gelukkig biedt UWV dan uitkomst. Jouw salaris over een periode van maximaal drie maanden voorafgaand aan het faillissement en het nog niet betaalde vakantiegeld, krijg je van UWV. Het is vervolgens aan UWV om dit te verhalen via de curator. Mocht uw vordering groter zijn dan het bedrag waarvoor UWV garant staat dan kun je contact opnemen met de curator.

Word ik ontslagen bij een faillissement?

Ja, als een verkoop (overname) of doorstart niet lukt dan vraagt de curator ontslag aan voor alle werknemers. Vaak zal de curator binnen een werkdag na faillissement alle dienstverband opzeggen, om verdere personeelskosten te voorkomen. Ook na de opzegging kan de curator de mogelijkheden tot een doorstart onderzoeken. Voor de opzegging heeft de curator geen ontslagvergunning van UWV nodig. Wel moet hij rekening houden met de wettelijke opzegtermijn. Die is in geval van een faillissement maximaal 6 weken. Tijdens de opzegtermijn kun je verplicht worden om te blijven werken. Ook na die 6 weken kan de curator je vragen door te werken met behoud van salaris. Je blijft in deze periode gewoon in dienst bij je werkgever (in feite de curator).

 

Wanneer krijg ik een uitkering van UWV?

Nadat de curator uw dienstverband heeft opgezegd en de opzegtermijn is verstreken, heb je in de meeste gevallen recht op een uitkering van UWV. Je bent dan niet verwijtbaar werkloos.

Je hebt recht op een uitkering van UWV bij een faillissement en ook in de volgende situaties:
De rechter heeft de werkgever tijdelijk uitstel gegeven van betaling.
De rechter verklaart de werkgever failliet en wijst een curator aan.
Het lukt de werkgever niet om uit de financiële problemen te komen, hij krijgt van de rechtbank een regeling om de schulden af te lossen.
Meld je direct bij UWV als je werkgever geen geld meer heeft om je loon te betalen.

Waar heb ik nog recht op?

Wanneer er sprake is van een faillissement, kan het zijn dat je je het loon niet (volledig) hebt gehad. Wanneer de werkgever het loon dan niet meer betaalt, er is sprake van betalingsonmacht.

U heeft in dat geval recht op:
– Achterstallig loon; dat wordt door UWV betaald, maar alleen over de laatste 13 weken voorafgaand aan de opzeggingsdag.
– Reiskosten, reisuren vergoeding, kleding vergoeding.
– Niet opgenomen vakantiedagen; alleen uit het jaar voorafgaand aan de surseance/faillissement.
– Achterstallige pensioenpremies.

Let op! Meld je altijd aan bij UWV, ook in het meest gunstige geval dat je loon betaald is en je direct een nieuwe baan hebt. UWV is verantwoordelijk voor het betalen van achterstallige pensioenpremies aan het pensioenfonds. UWV betaalt echter pas na ontvangst van een melding van de werknemer.

 

Eindigt mijn arbeidsovereenkomst als mijn werkgever failliet gaat?

De curator moet je arbeidsovereenkomst opzeggen. Hiervoor heeft hij geen ontslagvergunning van UWV voor nodig.

 

Moet ik tijdens de opzegtermijn beschikbaar blijven?

Formeel gezien moet je tijdens de opzegtermijn beschikbaar blijven om in opdracht van de curator werk te doen. Het kan zijn dat je voor het verstrijken van de termijn ander werk hebt gevonden. Overleg hierover met de curator. Als hij ermee instemt dat je eerder bij een nieuwe werkgever begint, dan betaalt UWV je salaris door tot de eerste dag van je nieuwe dienstverband.
Als je na het verstrijken van de opzegtermijn geen nieuwe baan hebt, kan je meestal aanspraak maken op een reguliere werkloosheidsuitkering. Er is dan geen sprake van vrijwillige werkeloosheid.

 

Vervalt het concurrentiebeding automatisch als een bedrijf failliet gaat?

Het is een misverstand dat het concurrentiebeding automatisch vervalt als een bedrijf failliet gaat. Het uitgangspunt is dat het concurrentiebeding na faillissement gewoon van kracht blijft. Het kan wel zo zijn dat de curator vrijwillig afstand doet van het concurrentiebeding dan wel dat middels een gerechtelijke procedure het beding geheel of ten dele terzijde wordt gesteld. Er zijn meerdere procedures geweest over dit onderwerp. De curator kan, volgens de meeste kantonrechters, werknemers wel aan het concurrentiebeding houden.

 

Doorstart en concurrentiebeding

Wanneer er sprake is van een doorstart na faillissement neemt een koper de onderneming over. De meeste medewerkers zijn dan al door de curator ontslagen. Het blijkt in de praktijk dat vaak een beperkt aantal medewerkers in dienst treedt bij de opvolgende partij.  De nieuwe koper zal over het algemeen met de nieuwe werknemers ook een concurrentiebeding willen overeenkomen en tegelijkertijd met de curator afspreken dat voor die werknemers geen rechten aan het oude beding zullen worden ontleend.

Belang werknemer

De werknemers hebben echter ook een belang. Zij moeten op zoek naar een nieuwe baan. Medewerkers zijn door het faillissement al benadeeld en er moet een goede reden zijn om medewerkers aan het concurrentiebeding te houden. Ieder geval zal apart bekeken worden en er moet een goede afweging worden gemaakt. Over het algemeen kan een curator enkel beroep doen op het behouden van het concurrentiebeding wanneer dit een voorwaarde is voor het slagen van de doorstart. Eén en ander vergt een maatwerk beoordeling. Als lid van het CNV kan je voor advies hierover contact zoeken met CNV Connectief

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}